DownThemAll tăng tốc độ download lên 400% và bạn có thể pause and resume downloads bất cứ lúc nào!

DownThemAll nhanh và rất dễ sửa dụng, và đặc biệt là miễn phí hoàn toàn .Thông tin chi tiết: www.downthemall.net

Download bản full: DownThemAll! 0.9.9.10