Một soft quản lý books rất hay cho những ai ở UK hay USA. Dùng isight đế scan book. Ai can key thì liên hệ ym: kienhn2001

download : http://www.apple.com/downloads/macos...uslibrary.html