Với những ai đã quen dùng Microsoft Outlook trên Windows thì hẳn sẽ sử dụng đến phần mềm cùng loại Entourage trong bộ Microsft Office trên Mac. Tuy nhiên một số phần mềm đồng bộ chỉ làm việc với iCal hay Address Book hoặc ngược lại. Do đó chúng ta phải cho những phần mềm này đồng bộ chung dữ liệu với nhau.Cách làm như sau:

Mở Entourage lên, vào Reference (trong menu Entourage cạnh trái táo) chọn Sync Service, check vào "Synchronize contacts wih Address Book and .Mac" và "Synchronize events and tasks with iCal and .MAC". Thế là giữa iCal, Address Book và Entourage có thông tin như nhau. Một cái mà thay đổ, cái kia sẽ tự được cập nhật theo.