mình đang chạy boot camp asistant, đang trong giai đoạn chia ổ đĩa thì có dòng thông báo

The disk cannot be partitioned because some files cannot be moved.

Back up the disk and use Disk Utility to format it as a single Mac OS Extended (Journaled) volume. Restore your information to the disk and try using Boot Camp Assistant again.

Giờ mình cần phải làm sao đây....!

Có ai giúp mình với [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG][IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]