bác nào có phần mềm xoay lại khung khình video cho may MAC thi chỉ em mới (kèm **** thì quá tốt)