em mua con MBP 13ich đã được nữa năm rồi ! bây giờ đi học ông thầy bắt làm bài thuyết trình powerpoint ! mà em có cài OFFICE của Mac vào cho nó ... nhưng chỉ là bản thử nghiệm ...... ai có key của nó .. có thể giúp em được không [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]