Mấy huynh nào biết share Internet trên Paralels 5.x chỉ dùm mình. Minh sài Macbook pro Leopard 10.6 và win Vista:bomb:

Thanks rất rất nhiều !