Toast có ghi đĩa CD mà. Kick vào cái mũi tên bên cạnh cái quả cầu đỏ RECORD đấy.