MacPilot 4.0.3


Dịch từ Google nhé các bạn .... [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG] [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG] [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]Đây là một tiện ích hệ thống cho phép bạn quản lý hơn 700 chức năng ẩn của Mac OS X, thông thường chỉ có thể truy cập thông qua các lệnh cuối. Các tính năng của chương trình này sẽ hữu ích khi người dùng phổ thông, và các chuyên gia CNTT: với nó, bạn có thể thay đổi các thiết lập ẩn Finder, Dock, Safari, thiết lập mạng, phông chữ, vv Chương trình này cũng giúp trong trường hợp của các vấn đề với kết nối mạng và chia sẻ dữ liệu truy cập. Mac thí điểm mở rộng Finder, Dock bảo vệ chống lại những thay đổi và cải thiện giao diện hiệu suất tổng thể, đặc biệt, cho phép bạn thay đổi hình ảnh trong cửa sổ đăng nhập.Scared of the terminal or can't be bothered to remember those commands to customize your system the way you want? Sợ hãi của thiết bị đầu cuối hoặc không thể được bothered để ghi nhớ các lệnh tùy biến hệ thống của bạn theo cách bạn muốn? MacPilot is your digital savior. MacPilot là vị cứu tinh kỹ thuật số của bạn. Easily enable and disable hidden features in Mac OS X, optimize and repair your system, and perform numerous routine maintenance operations with the click of a button! Dễ dàng kích hoạt và vô hiệu hóa tính năng ẩn trong Mac OS X, tối ưu hóa và sửa chữa hệ thống của bạn, và thực hiện nhiều hoạt động bảo trì thường xuyên với các bấm vào một nút!

Pro user or not, you can now increase computer performance with only a few clicks of the mouse. Pro người sử dụng hay không, bạn có thể tăng hiệu suất máy tính chỉ với vài nhấp chuột. Optimize your network for broadband connectivity, completely customize Apple File Sharing, perform essential maintenance without having to remember mind boggling acronyms, and much more. Tối ưu hóa mạng của bạn cho kết nối băng thông rộng, hoàn toàn tùy chỉnh Apple File Sharing, thực hiện bảo dưỡng thiết yếu mà không cần phải nhớ nhớ từ viết tắt boggling, và nhiều hơn nữa. However, those are just a few of the many reasons why MacPilot is your choice over Cocktail, TinkerTool and Onyx! Tuy nhiên, những người chỉ là một vài trong nhiều lý do tại sao MacPilot là sự lựa chọn của bạn trên Cocktail, TinkerTool và Onyx!

Disable the translucent menubar in Leopard, disable menu items for security, disable icon caches, set history limits, erase recently used files, prevent your dock from being modified, turn off all system animations, increase the speed at which windows resize, change which format screenshots are taken in, set a default name and location for screenshots, disable a secondary processor, disable the startup chime, and even change the login window picture! Vô hiệu hoá thanh menu mờ trong Leopard, các mục trình đơn vô hiệu hóa để bảo mật, lưu trữ biểu tượng vô hiệu hóa, lịch sử thiết lập giới hạn, xóa gần đây được sử dụng tác phẩm, ngăn chặn dock của bạn không bị sửa đổi, tắt tất cả hệ thống hình ảnh động, tăng tốc độ thay đổi kích thước cửa sổ, thay đổi định dạng mà ảnh chụp màn hình được lấy trong, đặt một tên mặc định và vị trí cho ảnh chụp màn hình, vô hiệu hóa một bộ xử lý thứ cấp, rung chuông khởi động vô hiệu hóa khởi động, và thậm chí thay đổi hình ảnh cửa sổ đăng nhập!

We welcome you to put MacPilot to the test against our competitors. Chúng tôi hoan nghênh bạn đặt MacPilot để thử nghiệm chống lại đối thủ cạnh tranh của chúng tôi. Features, stability and interface say it all – but why don't you be the judge? Tính năng, ổn định và giao diện nói tất cả - nhưng tại sao bạn không được thẩm phán? Download your free fifteen day limitless evaluation now. Tải về miễn phí của bạn vô hạn mười lăm ngày đánh giá ngay bây giờ.Mac OS X 10.5 or later Mac OS X 10.5 hoặc mới hơnCó gì mới

Phiên bản 4.0.3:

* Tính năng mới: New biểu tượng!

* Bug Fix: Sửa vấn đề bản vẽ rất nhiều với tất cả các hộp danh sách trong chương trình.11 MB

Link download 1


Link download 2