Có phần mềm nào hay bác nào share e với. E dùng cái Podworks mà sao nó không nhận nhạc trong cái Ipod nano gen 5 của e. =.=