Limiwire đã chính thức đóng cửa. Hix, bác nào có phần mềm tương tự share cho em với. không có Limiwire em như cụt tay. Chịu không down nhạc được (nhạc Pháp, Tây Ban Nha, v.v... phải tìm trên limwiwe mới có)

Giúp em với, Em cảm ơn