Cùng một file .CDR lúc trước cài thì nó có đủ cả. nhưng giờ cài lại thì cái chương trình Soundtrack pro ko hiện lên, không hiểu lý do vì sao.

Đã ai gặp trường hợp này hay có biện pháp gì chỉ mình với