Chuyên cung cấp phần mềm cho hệ điều hành MAC OS.

Nhận viết phần mềm theo yêu cầu cho cá nhân, doanh nghiệp bằng ngôn ngữ Objective C, mysql cho Mac.

Liên hệ: Tâm 0128-332-1189.Mac OS, Objective-C, Obj-C, mySQL, Programming