Lúc trước dùng metastock for win nên giờ dùng mac thấy có phần mềm ProTa cũng hay. Nhưng tìm mãi không có thuốc cho em nó...

Mong các pro giúp đỡ cho ít thuốc, cám ơn nhiều nhiều