Em xin mod cho em viết bài này, cám on mod nhiều.

Cho mình xin thuốc của chuong trình xem camera avtech với, mình đang down security view e về mà không có key, nó không cho mình thiết lâp cấu hình.

Thanks all