híc híc mọi người ai có phầm mềm này danhf cho macbook ko hoặc cái nào chạy đc cho 4rum này thì giúp em với híc híc em tìm thì chỉ có thấy Xp thôi [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG](