thông thường từ điển cũng nhẹ mà, đâu có ngốn nhiều bộ nhớ đâu