nói chung dùng cũng hay hay. Nhưng mà em cài autocad 2010 trên parallels chạy cho lành rùi [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]