Hồi trước dùng SL cái dock divider của mình dùng rất ngon, giờ chuyển sang dùng Lion tự nhiên nó dở chứng có một cái dấu gạch chéo...Tuy nhiên đã tìm được Link cho dock dividers tương thích với Lion. Share cho anh em xơi!