Số là e mời down adobe dreawaver Cs 5.5 từ trang cuả Adobe nhưng dùng trial. Bác nào có thuốc cho em xin:stomp: