maya của em caì trên lion thì đến cuối nó báo là máy quá mới, quá trình cài thất bại , giờ e phải làm sao để cài đc nó ?:cry: