ipswDownload được phát triển để bạn dễ dàng tải những bản firmware tương ứng cho các thiết bị iOS như iPad, iPhone, iPod Touch và AppleTV. Ngoài ra ứng dụng còn cho biết các bản firmware nào đã được jailbreak và unlock.

ipswDownloader cung cấp 2 phiên bản 32 bit và 64bit cho Mac có bản dành cho Windows.

Chi tiết danh sách iOS được ipswDownloader hỗ trợ:

Apple TV 2G,

iPad,

iPad 2 Wi-Fi,

iPad 2 GSM,

iPad 2 CDMA,

iPhone,

iPhone 3G,

iPhone 3GS,

iPhone 4,

iPhone 4 CDMA,

iPod Touch 1,

iPod Touch 2,

iPod Touch 3,

iPod Touch 4Download:Mã:
http://code.google.com/p/ipswdownloader/downloads/list