Em đã cài bộ Adobe Master CS5. Tất cả đều chạy, duy chỉ có Encorder là nó không cho mở và báo là "Adobe Encorder CS5.1 cannot run in non-royalty serialized mode. The application need to be serialized with a royalty bearing serial number". Xin các anh chị nào biết chỉ giúp sao để em có thể mở được cái Encorder CS5.1 này với.

Em cám ơn các anh chị nhiều lắm.