Mình dùng trang web Picturetrail.com tạo 1 flash để chèn vào iWeb. Tuy nhiên mình không biết cách thay đổi kích thước của Flash này cho đúng với kích cỡ của site (Picturetrail.com chỉ cho các kích cỡ mặc định, không tùy chỉnh được). Mình thử chỉnh sửa code khi chèn vào "HTML Snippet" nhưng không tùy chỉnh kích cỡ của background flash theo ảnh chính được. Đoạn code như sau:<div style="visibility:visible;width:460px;margin:auto; "><embed src="http://flash.picturetrail.com/pflicks/3/spflick.swf" quality="high" FlashVars="ql=2&src1=http://pic100.picturetrail.com:80/VOL759/13411281/flicks/1/8642133" wmode="transparent" bgcolor="#000000" width="460" height="350" name="welcome" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" style="height:350px;width:460px" type="application/x-shockwave-flash"></embed>

<p style="whitespace:no-wrap;margin-top:10px;height:24px;width:460px"></p>

</div>Pro nào biết giúp mình nhé! Vô cùng đa tạ!