Em tìm hoài mà không thấy chương trình nào để thu lại, anh em ai biết đc giúp em với[IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]