Xin hỏi các bạn là thằng ichat nó bị dở hơi hay sao ý! đăng nhập một cái nick thế là từ đó trở đi không thể nào đăng nhập một cái nick khác được thế mới đểu. Xin hỏi các Pro chỉ dùm cách logout hẳn tài khoản ra khỏi ichat bằng cách nào? để tôi có thể đăng nhập với một tài khoản khác? tôi không biết làm thề nào để logout ra khỏi ichat để đăng nhập một nick khác, xin các pro chỉ dùm?