Em đang cần bộ từ điển này, bác nào có thì cho em link down với ah. Em xin cảm ơn trước [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]. Em đang dùng Lion.