Cho mình xin phần mềm làm flash text ( không phải adobe flash ) như kiểu FlaX bên window với [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]