Jettison tự động nhả ổ đĩa bên ngoài trước khi máy Mac của bạn ở chế độ sleepDownload