more info thì các thím chịu khó lên appstore nghía cái nhá.