Em muốn chuyển phím command thanh phím Option và ngược lại trên macbook đang chạy hdh Win7. Ai biết cách xin giúp đở em với. Thân!