em bị mất đĩa rồi nên giờ cài thêm win kiếm không ra driver theo máy đang xài 10.6.8 :

Model Name: MacBook Pro

Model Identifier: MacBookPro7,1

Processor Name: Intel Core 2 Duo

Processor Speed: 2.4 GHz

Number Of Processors: 1

Total Number Of Cores: 2

L2 Cache: 3 MB

Memory: 4 GB

Bus Speed: 1.07 GHz

Boot ROM Version: MBP71.0039.B0B

SMC Version (system): 1.62f6

Serial Number (system): W80470K5ATM

Hardware UUID: 8739BEAE-75F9-5A25-A1E8-E05EC885784A

Sudden Motion Sensor:

State: EnabledHuhu giúp em với em đang cần gấp để làm bài ....