Flux là một Thiết kế Web HTML5 tiên tiến ứng dụng, có khả năng tạo ra các trang web tuyệt đẹp từ đầu. Flux không phải là một giải pháp dựa trên mẫu, đó là một môi trường thiết kế sáng tạo. Flux có hỗ trợ toàn diện cho HTML và CSS, bao gồm Image Maps, CSS Gradients, phông chữ tùy chỉnh, và tất cả mọi thứ gần như khác. Nếu bạn muốn gõ mã của bạn, bạn có thể làm điều đó quá.Các đối tượng bạn tạo ra trong Code Editor sẽ xuất hiện trên trang web ngay sau khi bạn ngừng gõ, sau đó họ có thể được chỉnh sửa bằng cách sử dụng màn hình hiển thị WYSIWYG. Flux không thực hiện một sự phân biệt giữa các mã đánh máy, hoặc các đối tượng được tạo ra bởi Flux, bạn có thể tạo ra khi nào bạn muốn, và Flux sẽ hiểu. Tính năng Code Editor Flux đã tô sáng cú pháp cho HTML và CSS, tự động hoàn thành và đánh số dòng.Flux có thể chỉnh sửa các trang web trực tiếp từ trang web FTP hoặc SFTP, vì vậy bạn có thể làm thay đổi nhanh chóng thậm chí nhanh hơn. Tất cả các yếu tố từ một DIV PARAM một Rule CSS có thể được chỉnh sửa trong thanh tra. Flux hỗ trợ Plugins, hầu hết các CODA plugin làm việc lớn trong Flux.

Download

Downappstore | ....... Mac App Store - Apps, Games, Free Downloads

Flux.4.1.9.rar download Extabit.com - file hosting

Netload Serious Filehosting - Netload