Hi all!Mình đang cần phần mềm này quá. Ai có thuốc cho phần mềm này thì giúp mình với.