- CLOSED -Cuối cùng đành phải chờ 8h đồng hồ mới tải xong [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]