Hiện công việc kinh doanh của mình rất cần đến việc gửi mail cho khách hàng mỗi khi có thông báo mới... vì vậy ai có phần mềm này cho mình xin đc không?

Cảm ơn mọi người rất nhiều