MẤY BÁC CÓ CHO E XIN VỜI . Ổ CỨNG EM CÓ VẤN ĐỀ . HELP ME