Em đang cần fake ip bác nào có phần mềm netshade ..... có thể chia sẻ cho em được không [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG] hoặc là giới thiệu giúp em vài phần mềm cũng được [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]