Đang cần cái này, bác nào có cho em với( thuốc thang lun nhá)