SSH Proxy là một ứng dụng tạo socks5 trên máy bạn. Chỉ cần có một tài khoản ssh bạn có thể tạo cho mình 1 con sock riêng để dùng vào facebook.com, vượt tường lửa....Download link 1:http://ul.to/tjthmk3j

Download link 2: http://clz.to/ls8mpbs4Chức năng:

- Support SOCKS v5

- Share SOCKS v5 proxy on LAN

- Remember SSH login password, and save to OS X Keychain

- Reconnect after disconnected by errors

- Auto connect when awake from sleep

- Support compress SSH connection

- Auto launch when log in OS XDemo: