Desktop Geine (v1.0) là chương trình dọn dẹp màn hình desktop, cho phép sắp sếp các icon theo các hình dạng đặt biệt giúp cho desktop nhìn sáng tạo hơn.Hình ảnh demo:

Download link: http://ifilez.co/download.php?dn=9f3...09bfdd2fd93b7e