Như tiêu đề ai có phần mềm " u2any wallpaper " full cho xin với. trên appstore có bản fee mà chỉ có 1 hình thôi . Xin cam ơn