mình muốn mở nhiều bài thành 1 track trong sound forge pro 10.0 bên mac bạn nào giúp đỡ mình với

sound forge pro 10.0 bên window mình chi mở " open file"rồi mình đánh dấu " append to enrrent data window " và đánh dấu " as cd track " là mình mở được nhiều bài thành 1track .Còn bên mac mình kiếm không ra