<div style="padding-left: 30px">Chào các bạn, hiện tại mình đang làm 1 app phải sử dụng kết nối bằng giao thức HTTPS SSL có sử dụng certificate . Đã bạn nào làm về phần này rồi có thể hướng dẫn mình được không, mình cảm ơn​</div>