Link>>>https://itunes.apple.com/app/id638022421Ứng dụng có chứa 25 bài tập thử nghiệm, tổng cộng 1000 câu hỏi, tương đương với hơn mười tờ giấy của kỳ thi kiểm tra chỉ số IQ thực tế.

Tính năng chính của ứng dụng: • Hệ thống điểm - điểm thưởng theo thời gian thực hiện để trả lời mỗi câu hỏi.
 • Người đứng đầu - cho thấy tổng số điểm tích lũy và tổng số các bài kiểm tra được thực hiện bởi 100 người sử dụng đầu.
 • Điểm lưu trữ - điểm số của tất cả các nỗ lực thử nghiệm được lưu trữ.
 • Đồng hồ hẹn giờ - thời gian thực hiện để trả lời mỗi câu hỏi được ghi lại.
 • Biểu đồ tiến độ - hiển thị số điểm và thời gian thực hiện trong 10 nỗ lực cuối cùng của mỗi bài kiểm tra trong cơ sở dữ liệu.
 • Các câu hỏi ngẫu nhiên - mỗi bài kiểm tra lại chứa các câu hỏi ngẫu nhiên trong thể loại đó.
 • Kết quả thử nghiệm - khả năng xem xét lại toàn bộ bài kiểm tra hoặc xem xét chỉ những câu hỏi trả lời không chính xác hoặc bỏ qua câu hỏi.
 • Giải thích cho tất cả các câu hỏi.
 • Thử nghiệm Mock - với câu hỏi ngẫu nhiên từ toàn bộ cơ sở dữ liệu.
 • Giấy chứng nhận giải thưởng - một chứng chỉ được sản xuất cho mỗi kết quả thử nghiệm với tùy chọn để email, Facebook, Twitter hoặc lưu lại.
 • Dễ dàng sử dụng và trực quan.