Carbon Copy Cloner 3.5.4 Full patch For Mac OS FREE DOWNLOAD>

<span style="font-size: 18px">Ứng dụng sao lưu tập tin trên Mac</span>​
</span>


I, Giới Thiệu>

></span>

Một số tính năng chính:></span>Sao lưu dữ liệu dễ dàng></span>Sao lưu gia tăng></span>Lên lịch trình khởi chạy các tác vụ></span>II, Download>
</span>

<div style="padding-left: 30px">Click vào link để download :></span>​</div>[/B]