có ai có iso 7 cho em xin với tại vì em cai bootcamp mà hok có đỉa win tại vì em ở nước ngoài

nên em hok tai được có ai cho em xin hok?????