Em mí học nên viết những thứ đơn giản trước. Viết hàm tính phương trình bậc 2.

Khi em cho a=5 ; b=4; c=-9 thì nó ra nghiệm x1= -45, x2= 25 nó không tối giản (x1=1; x2=-9/5). A chị nào biết giúp e cái??