e có con mb white chỉ cài được 10.7 mà lại muốn dùng bộ ilife ạ [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]