Có bác nào có phần mềm này có ..... cho mình xin với SmartVN 8.6.

Thanks